คณิตศาสตร์ : สถิติ

บทเรียนนี้เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบาย

สถิติ (Statistic) หมายถึง
1. ตัวเลขแทนปริมาณจำนวนข้อมูล หรือข้อเท็จจริงของสิ่งต่าง ๆ ที่คนโดยทั่วไปต้องการศึกษาหาความรู้ เช่นต้องการทราบปริมาณน้ำฝนที่ตกในกรุงเทพมหานครปี 2541 เป็นต้น
2. ค่าตัวเลขที่เกิดจากการคำนวณมาจากกลุ่มตัวอย่าง(Sample)  หรือคิดมาจากนิยามทางคณิตศาสตร์ เช่นคำนวณหาค่าเฉลี่ย  ค่าความแปรปรวน ค่าที่คำนวณได้เรียกว่าค่าสถิติ ( A Statistic) ส่วนค่าสถิติทั้งหลายเรียกว่า ค่าสถิติหลาย ๆ ค่า (Statistics)
3. วิชาการแขนงหนึ่งที่จัดเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ และเป็นทั้งวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และยังหมายรวมถึงระเบียบวิธีการสถิติอันประกอบไปด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอนที่ใช้ในการศึกษาได้แก่

  • การเก็บรวบรวมข้อมูล(Collection of Data)
  • การนำเสนอข้อมูล(Presentation of Data)
  • การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of Data)
  • การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of Data)

รายการบทเรียน

มีทั้งหมด 5 บทเรียน     วิดีโอความยาว 3 ชม. 37 น.
1 สถิติ 1 56 นาที 42 วินาที
2 สถิติ 2 55 นาที 29 วินาที
3 สถิติ 3 51 นาที 48 วินาที
4 สถิติ 4 53 นาที 49 วินาที
5 สถิติ 5 50 นาที 42 วินาที

แบบฝึกหัด

มีทั้งหมด 2 แบบฝึกหัด
MATH00021 10ข้อ เข้าทำแบบฝึกหัด
MATH00021 10ข้อ เข้าทำแบบฝึกหัด

ดาวน์โหลด

มีทั้งหมด 1 ไฟล์
สถิติ