พื้นฐานฟิสิกส์

บทเรียนนี้เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คำอธิบาย

     หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 สำหรับนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นตามตัวชี้วัดช่วงชั้นที่ 4 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ และสาระที่ 5 พลังงาน สถานศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นหนังสือเรียนหลักได้ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ที่เป็นหลักการพื้นฐานที่จำเป็นที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมฟิสิกส์ ต่อไป มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การปฏิบัติการทดลอง และการอภิปราย อันจะก่อให้เกิดทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้และการดำรงชีวิต

รายการบทเรียน

มีทั้งหมด 7 บทเรียน     วิดีโอความยาว 1 ชม. 55 น.
1 พื้นฐานฟิสิกส์ ตอนที่ 1 แนะนำวิชาฟิสิกส์และวิธีการเรียน 9 นาที 37 วินาที
2 พื้นฐานฟิสิกส์ ตอนที่ 2 ปริมาณฟิสิกส์ 8 นาที 17 วินาที
3 พื้นฐานฟิสิกส์ ตอนที่ 3 ระบบหน่วย SI 15 นาที 45 วินาที
4 พื้นฐานฟิสิกส์ ตอนที่ 4 สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ 15 นาที 2 วินาที
5 พื้นฐานฟิสิกส์ ตอนที่ 5 คำอุปสรรคและการเปลี่ยนหน่วย 25 นาที 21 วินาที
6 พื้นฐานฟิสิกส์ ตอนที่ 6 การวัดและเลขนัยสำคัญ 13 นาที 16 วินาที
7 พื้นฐานฟิสิกส์ ตอนที่ 6(ต่อ) การดำเนินการของเลขนัยสำคัญ 28 นาที

ดาวน์โหลด

มีทั้งหมด 1 ไฟล์
พื้นฐานฟิสิกส์