เคมีอินทรีย์ สารชีวโมเลกุล

บทเรียนนี้เหมาะสำหรับ

เนื้อหาส่วนนี้เหมาะสำหรับนักศึกษา ม.ปลาย

คำอธิบาย

เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) 

หมายถึงสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเกี่ยวกับชนิด สมบัติ การสังเคราะห์ และปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์

สารอินทรีย์หมายถึงสารประกอบที่มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ ทั้งที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต และจากการสังเคราะห์ ยกเว้นสารต่อไปนี้ ซึ่งเป็นสารอนินทรีย์

รายการบทเรียน

มีทั้งหมด 6 บทเรียน     วิดีโอความยาว 3 ชม. 45 น.
0 สารพันธุกรรม 1 ชั่วโมง 2 นาที 5 วินาที
0 สอนศาสตร์ : เคมี ม.ปลาย : เคมีอินทรีย์ 1 58 นาที 56 วินาที
0 ไอโซเมอริซึม 32 นาที 21 วินาที
0 ประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 49 นาที 38 วินาที
0 สมบัติบางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 25 นาที 8 วินาที
0 สอนศาสตร์ : ม.ปลาย : เคมี : สารชีวโมเลกุล 1 : โปรตีนและคาร์โบไฮเดรต 58 นาที 58 วินาที

ดาวน์โหลด

มีทั้งหมด 1 ไฟล์
เคมีอินทรีย์สารชีวโมเลกุล